Welcome to Simulchina Now:2022-9-27 Tuesday 
 
  你现在所在位置 >招贤纳才  

在线应聘      
应聘职位    
姓  名    
性  别 出生日期
最高学历 毕业学校
工作经验 专  业
联系电话 电子邮件
       
教育 培训状况
教育经历(按照:日期,学校,专业,学历或认证顺序填写)
       
技能      
外 语 一  交流水平
外 语 二   普 通 话
计 算 机    
其   他
       
工作经历
自我介绍

Translation Co.,Guangzhou,Simul
Copyright:Simul(china) With Simultaneous translations.Business Cinsultion Co.,Ltd